Objectieve beoordeling Beton op Prestatie met Verifcatieprotocol

De toepassing van duurzamere bindmiddelen (bijvoorbeeld geopolymeren) in de bouwpraktijk past niet binnen de bestaande regelgeving. Want de regelgeving voor beton is geheel geënt op het gebruik van cement. We moeten daarom beton op een andere manier gaan beoordelen. Niet de hoeveelheid grondstof en bindmiddel is bepalend, maar de prestatie. Het doel is te komen tot een objectieve beoordeling van beton op basis van duurzame grondstoffen en bindmiddelen, met behoud van levensduur.

Met behulp van een verificatieprotocol wordt beoordeeld of de door de opdrachtgever gevraagde prestatie gehaald wordt en of de gebruikte methode daarvoor geschikt is. Door verificatie kan een nieuw product sneller acceptatie van de klant verkrijgen omdat het de geloofwaardigheid van de eigen-verklaring van de leverancier onderbouwt.

Het geeft vertrouwen aan de opdrachtgever dat kwaliteitsborging gepleegd wordt zoals de leverancier dit verklaart.

 

Uitvoering
De uitvoering van het protocol ligt in de handen van de onafhankelijke Certificerende Instelling SKG-IKOB. De CI heeft voor de beoordeling een proces in twee fasen. In de eerste fase wordt gecontroleerd of de uitganspunten in het ontwerp rekening houden met de materiaaleigenschappen van gewapend geopolymeer beton en of deze eigenschappen op een juiste wijze zijn bepaald. Deze fase wordt vastgelegd in een verificatiedossier en geeft aan of alle te verwachten prestaties ook onderbouwd zijn. Tijdens de bouw (fase twee) wordt de uitvoering geverifieerd en of alle controles ook uitgevoerd worden.

 

De projecten in de proeftuin constructief (gewapend) geopolymeer beton worden door SKG-IKOB beoordeeld met het Verificatieprotocol.
De Pantheon Performance Foundation/SustCon is de houdster van het gedachtengoed.

Achtergrondinfo van beton op prestatie door verificatie

Doel
Een verificatie controleschema (protocol) waarmee aantoonbaar wordt dat duurzame, innovatieve betonsoorten voldoen om ermee te bouwen

 

Waarom verificatie

 • Het protocol is vooral gericht op innovatieve producten
 • Geeft een versnelling van de marktintroductie van een innovatief product
 • De opdrachtgever heeft behoefte aan een onafhankelijke beoordeling van de verklaring van de leverancier
 • Het doel is het aantonen van dubbele duurzaamheid, oftewel levensduur en milieubelasting, in de toepassing
 • Sluit aan op de Europese wetgeving

 

Wat is de betekenis voor de opdrachtgever?

 • Onafhankelijke, geaccrediteerde en op deskundige wijze getoetste kwaliteit
 • Gebruikers kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het product
 • Producten voldoen aan alle relevante (Nederlandse) wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid
 • Maakt de prestatie die geleverd wordt transparant.
 • Gerenormeerde partijen participeren in het protocol. SKG-IKOB is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie
 • Geeft zekerheid aan de gebruiker van het product, waardoor faalkosten beperkt worden

 

Uitgangspunten Verificatie

 • De betonleverancier is en blijft verantwoordelijk voor zijn product maar heeft nu een verbeterde onderbouwing door het reduceren van fouten bij de toepassing van zijn product
 • Vanwege die onveranderde verantwoordelijkheid verklaart de leverancier hoe hij zijn kwaliteit borgt, wat door de verifiërende instelling gecontroleerd wordt
 • Het gaat om de kwaliteit van het verharde eindproduct
 • Waar mogelijk wordt gedeeltelijk of geheel gebruik gemaakt van bestaande regelgeving en testmethoden, bijv. de Belgische aanvullende norm voor het gelijkwaardigheid principe (NBN 15-100), Franse normen voor Ultra Hoge Prestatie Beton, Zwitserse norm voor permeabiliteit metingen van verharde beton etc.
 • Indien die niet aanwezig zijn worden beoordelingsrichtlijnen, CUR aanbevelingen, Avis Techniques etc. gebruikt
 • Als die niet aanwezig zijn wordt er gezocht naar aanvullende methoden zoals Duracrete, Model-Code etc.
 • Voor constructieve toepassingen is de Eurocode 2 voor Beton de basis
 • Voor niet-constructieve toepassingen worden de prestatie-eisen uit de betreffende productnormen gehanteerd
 • De functie van het product dat gemaakt wordt met het duurzame beton staat centraal
 • Het beton wordt toegepast op basis van gefaseerde risico inventarisaties
 • De beoordelingssystematiek is Europees, en dient aan te sluiten op de systematiek van de Construction Products Regulations (CPR)
 • Naast de beoordelingsrichtlijn wordt er een achtergrond document gemaakt waar de basis voor de eisen in wordt vastgelegd
 • De klant heeft behoefte aan een onafhankelijke beoordeling van de verklaring van de leverancier

 

Risico benadering
Uit een eerste risicosessie worden de eisen gedestilleerd. Deze risico’s worden gecombineerd met de eisen van de CPR. Indien deze niet dekkend zijn worden deze eisen als aanvullende eisen toegevoegd.
Met de risicoanalyse worden de kwaliteitsaspecten geïdentificeerd die van belang zijn voor het beton. Een inschatting hoe groot de kans is dat dit risico optreedt en de gevolgen als dit risico optreedt.

 • Aspect en deelaspecten geven aan waar een risico van op toepassing is
  • Constructieve veiligheid
  • Gezondheid
  • Levensduur
  • Milieu
  • Esthetica
  • Uitvoering
 • Beschrijving risico is een beschrijving van wat het risico inhoud
 • Kans geeft aan in welke mate er een kans is dat een risico optreed
 • Gevolg geeft aan wat de mate is van het gevolg als een risico zich voordoet en waar het gevolg op van toepassing is
 • Beheersing is de oplossing om te voorkomen dat een risico zich voordoet. Dit zijn de teksten die uiteindelijk in de beoordelingsrichtlijn hun plek vinden.

Eisen aan het eindproduct

Als basis worden de Europese eisen aan bouwwerken (CPR) gehanteerd.

 1. Mechanische weerstand en stabiliteit
 2. Brandveiligheid
 3. Hygiëne, gezondheid en milieu
 4. Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
 5. Bescherming tegen geluidshinder
 6. Energiebesparing en warmtebehoud
 7. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

klik voor het Verificatie dossier BouwCirculair 2024

Voorbeelden van projecten beoordeeld met het Verificatieprotocol

Havenbedrijf Rotterdam
Boskalis N69
Onderdoorgang ProRail