Groenketen

GWW-breed zijn er vele onderwerpen die een integrale focus verdienen, waar milieueffecten in zijn waar te nemen. Om zo bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ook binnen de groensector speelt dit. Denk aan vraagstukken over de emissies van het afvoeren van groenafval. Of hoe vrijgekomen maaisel als biobased grondstof weer kan worden ingezet. Of het effectief inrichten van cyclisch groenbeheer.

 

Deze vraagstukken raken de groensector over de volle breedte, van groenbeheerders – en aannemers, tot landschapsarchitecten en afvalverwerkers. Met samenwerking in de keten kunnen we de toepassing van circulaire- en CO2 neutrale grondstoffen stimuleren en ervoor zorgen dat vrijkomende materialen in de keten blijven. Om ketensamenwerking te starten is het nodig dat alle belanghebbenden in die groensector direct of indirect vertegenwoordigd  zijn.

 

Meld je aan om mee te praten over meer circulariteit in de Groenketen en vul het formulier in.

  Mijn gegevens:


   

  Gestelde vragen tijdens het webinar 5/11/20

  Vraag

  Antwoord

  1 Hoe maken jullie die afweging? Redelijk praktisch. Als bedrijven co2 uit de lucht halen en ondergronds opslaan kun je beter zorgen dat de co2 niet in de lucht komt. En voor energie zijn alternatieven als zon,wind,water. Voor bodemverbetering niet. Wij kijken ook naar opties als bokashi waarbij geen co2 vrijkomt bij het rijpen maar wat wel goede bodemerbetering is. De provincie werkt aan een pilot om regelgeving hieromheen aan te passen. Ook biochar, compost als veenvervanger schalen we hoog in. (bij laatste wordt geen natuur in ver land afgegraven maar berm biomassa zo gecomposteerd dat het ipv turf in potgrond kan. OdV
  2 ik ben benieuwd naar jullie afwegingskader Zie pagina 24 en 25 in https://circulairterreinbeheer.nl/magazine-2-0-verschenen/ . We hebben het dit jaar iets aangepast maar het is in grote lijnen hetzelfde gebleven met dezelfde filosofie. nb Op de site onder kennis staat meer waardevolle informatie OdV
  3 Hoeveel CO2 komt er vrij bij composteren? Belangrijk is hoeveel koolstof (C) er vrijkomt vanaf het moment dat de groene restromen ontstaan, in welke vorm deze C vrijkomt (CO2 of CH4) en welke voordelen de koolstof (C) kan bieden tot aan dat moment. In het geval van goed composteren verdwijnt welliswaar 50% van de koolstof als CO2 maar bij het gebruik van compost in bodemverbeteraars is 70% van de van de aanwezige koolstof na 10 (!) jaar nog in de bodem aanwezig als stabiele organische stof waar ze zeer gunstige effecten heeft. In het geval van de meeste andere verwerkingsmethoden (oflaten liggen) is de koolstof veel eerder weg en komt deze grotendeels vrij als CH4 wat veel schadelijker is voor ons milieu. (pvk)
  4 Het overlaten aan de marktpartij geeft wel dat bijvoorbeeld zwerfafval ook zijn probleem is. Wat is uw mening over gedeelde verantwoording? Zwerfvuil is altijd een probleem ongeacht hoe de opdrachtgever de opdracht in de markt zet. De opdrachtgever mag zijn probleem niet via groene reststromen bij een ander onderbrengen. (pvk)
  Het maaien zit bij ons in een breder onderhoudbestek waarbij ook het borstelen van verharding en beheersen zwerfvuil zit. Juist door de opdrachtnemer verantwoordelijk te maken voor de verdere verwerking en contact met de verwerker moeten ze samen kijken hoe gewerkt moet worden. OdV
  5 hoeveel procent circulair zijn jullie Als je biobrandstof meetelt als circulair dan nagenoeg 100%. Enkel (zwerf)vuil uit het groen wordt als restafval afgevoerd. (pvk)
  6 Verschralen van bermen lijkt tegenstrijdig met het verrijken van de bodem (composteren). Waarom is het verschralen een doel? Verandert het maairegime bij schrale of rijke bodems echt? Bij de bermen willen we een zo hoog mogelijke biodiversiteit, goede draagkracht en water infiltratie. Veel humus levert zachte bermen op als het regent. Verder wordt via verkeer en afstromend water vanaf de weg veel voedsel aangevoerd. Als we niet afvoeren verrijkt en verruigt de berm steeds meer. We willen kruiden, geen gras bramen en ridderzuring OdV
  7 Hebben jullie goede voorbeelden en berekeningen van klimaatadaptieve oplossingen Ja die hebben we. Dit voert te ver om daar hier op in te gaan. Dit lichten we graag nader toe in een andere setting. (pvk)
  8 Miscanthus telen is dat niet een extra handeling en niet zo circulair? Er lijkt me groenmateriaal genoeg (bermgras etc.) Miscanthus moet je bij voorkeur niet telen op landbouwgronden maar op braakgronden. In Nedeweert is het zelfs geplant als geluidswal en “fijnstofafvanger”. Als je lokaal bodem- en groeiomstandigheden verbeterd met residu(oogst) van een alternatief gewas op traditioneel beheer(gras), dan mag je dat circulair noemen.
  9 zijn we nu niet bezig met het introduceren van (invasieve) exoot? In de zin van dat het een bedreigend gewas is vanwege verspreiding niet. Miscanthus laten zich als rizomen planten en de teelt is heel goed controleerbaar en beheersbaar. Het heeft niet de eigenschap te zaaien.
  10 hoezo positief voor biodiversiteit? dit is een monocultuur waar geen plek is voor inheemse planten en daarmee ook niet voor insecten en andere kleine dieren. Gelet op de teelt is er ontzettend veel bodemleven onder de grond. Bovengronds is dat minder inderdaad maar zit die biodiversiteit veel meer in de eigenschap dat je het oogst als het gewas geheel is afgerijpt. Dat is in april pas. Tot dan vormt het gewas een uitermate goede beschutting voor wild wat anders migreert. Daarnaast is het de mulch die zijn werk doet in nieuwe beplantingen, stumuleert daar het bodemleven en verrijkt de grond. Het verbetert daarmee de groeiomstandigheden van de nieuwe beplanting wat ook tot een betere biodiversiteit leidt.
  11 Landbouwgronden zijn schaars. Is dit niet onnodig grondbeslag?
  12 Is de mulch wind/storm gevoelig?
  13 Circulair werken in de openbare ruimte.  Kijk voor inpirerende praktijkvoorbeelden in, handleiding De Levende Openbare Ruimte, https://www.vhg.org/kennisbank/de-levende-openbare-ruimte
  14 Hoe kijken jullie naar het verwerken van groen tot bokashi? De kennis omtrent bokashi is (ondanks vele losse initiatieven) nog zeer summier. Er wordt veel verondersteld. Een gegeven wat naar direct naar het land der fabelen verwezen kan worden is dat bokashi een CO2 besparing geeft ten opzichte van compost! Dit heeft te maken met het feit dat in bokashi nagenoeg geen stabiele organische stof aanwezig is en in compost wel. (pvk)
  15 Pepelhout: wat gebeurt er met reststroom van het hout? De onderstam (mits kwalitatief goed) is bedoeld voor Peppelhout. Dunner stamhout (tot dia 20 cm) gaat naar de papier/emballageindustrie of naar de pallethoutzagerij. Tak- en tophout wordt gebruikt voor de biomassa of (indien dun) ter plaatse op rillen gelegd (lokaal vercomposteren / biodiversiteit).           In het ketenproces van Peppelhout zijn vervolgens ook weer verschillende momenten waarop resthout ontstaat (zaagsel, schors, afkeur planken, schaafsel etc.). We zijn met de ketenpartners bezig om te ondezoeken hoe we dat beter kunnen verwaarden. (jw)
  16 Wordt Bokashi ook al toegepast? Of is dit nog een te grijs gebied? Bokashi wordt in den lande reeds toegepast maar is inderdaad nog een grijs gebied. We zien in de praktijk vaak dat er ongecontroleerde situaties zijn waar men de loftrompet mee steekt zonder voldoende kennis van zaken. (pvk)
  17 denk ook aan gebruik van bomen onder water voor bevorderen van biodiversiteit

  Heb je ook een vraag. Stel deze hier: