2024/4/26 - Vernieuwde versie lexicon circulair bouwen gepubliceerd

Platform CB’23 heeft zich de afgelopen vijf jaar ingezet voor gedragen afspraken over circulariteit in de bouw. Eenduidige terminologie is daar een belangrijk onderdeel van: we moeten ‘dezelfde taal’ spreken. Platform CB’23 heeft een derde – en laatste – versie van het Lexicon gepubliceerd die duidelijkheid biedt over de betekenis van ruim 150 verschillende termen in de circulaire bouw. Daarin zijn ook de relevante begrippen uit alle leidraden van Platform CB’23 opgenomen.

Download het Lexicon hier

 

Uitgangspunten bij het opstellen van het Lexicon
Bij het opstellen van de lijst met termen en definities zijn geen algemene termen gedefinieerd maar alleen termen die specifiek van toepassing zijn op circulair bouwen. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande definities en bronnen, onder meer uit normen, Nederlandse technische afspraken (NTA’s) en Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s). Waar dat niet mogelijk was, hebben de actieteams van Platform CB’23 op basis van beschrijvingen uit de literatuur en praktijkervaringen eigen definities opgesteld. Ook is in een aantal gevallen een reeds bestaande definitie vanuit circulair perspectief aangescherpt. De definities zijn bovendien zo veel mogelijk sectorneutraal opgesteld en daarmee van toepassing op zowel de B&U- als de GWW-sector. Veelgebruikte Engelse termen zijn vertaald naar het Nederlands. De Engelse versie van het Lexicon wordt binnenkort bijgewerkt.

 

Toepassing van het Lexicon
Het Lexicon kent inmiddels al vele nuttige toepassingen. Zo publiceerde Dutch Green Building Council recent een woordenboek voor duurzaam bouwen. De termen over circulair bouwen hebben zij grotendeels overgenomen uit het Platform CB’23 Lexicon. Het Nieuwe Normaal maakt gebruik van het Lexicon en verwijst naar meerdere leidraden. In normeringen wordt het Lexicon toegepast, zowel op nationaal als Europees niveau. Het concept Framework circular construction van CEN dat binnenkort wordt gepubliceerd verwijst bijvoorbeeld naar definities hieruit. Rijkswaterstaat vult haar Algemene Begrippen en Definitielijst (ABDL) aan vanuit het Lexicon. Daarnaast passen veel opdrachtgevers het Lexicon toe in aanbestedingen om eenduidigheid over de gehanteerde termen te creëren.

 

Leidraden blijven beschikbaar
Ook al ontplooit Platform CB’23 geen nieuwe activiteiten meer, via de website platformcb23.nl zijn alle ontwikkelde leidraden per onderwerp te downloaden. De recent opgeleverde Paspoortstarter is een handig hulpmiddel bij het opstellen van een materialenpaspoort. Binnenkort komen de laatste vertalingen van leidraden beschikbaar evenals een praktische webtool voor het makkelijker toepassen van de leidraad Circulair Ontwerpen. Zo draagt Platform CB’23 zorg voor toepasbaarheid van de leidraden voor de hele bouwsector.