2023/8/10 - Convenant schoon- en emissieloos bouwen -

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het concept van de routekaart en het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen naar de Tweede Kamer gestuurd. 

 

Het convenant gaat uit van de volgende emissiereductiedoelstellingen en ambities voor 2030:

  • 60% NOx-emissiereductie t.o.v. 2018 (Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering);
  • 75% gezondheidswinst t.o.v. 2016 (Schone Lucht Akkoord);
  • 0,4 Mton CO2-emissiereductie t.o.v. 2019 (Klimaatakkoord);
  • Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten in 2030 (Strategie KCI).

Via de routekaart SEB wordt ook een verdere invulling gegeven aan de emissiereductieplicht uit artikel 7.19a van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), die initiatiefnemers verplicht om bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden ‘adequate maatregelen’ te nemen om stikstofemissies te beperken. Deze emissiereductieplicht treedt in werking met de Omgevingswet. Dat is het minimumniveau.

Het convenant maakt verder een onderscheid tussen twee niveaus; basis en ambitieus. Het laatstgenoemde/hoogste niveau is een inspanningsverplichting.

Er is 1 miljard euro beschikbaar ter ondersteuning. Dit geld wordt onder andere besteed aan de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel. Daarnaast wordt een bedrag gesteld voor de aanbestedende rijksdiensten. Tot slot worden er kennis- innovatie en ondersteuningsprogramma’s opgesteld.