2023/6/22 - RWS neemt CHAPLIN voor fossielvrij asfalt over

Rijkswaterstaat is de nieuwe ‘gastheer’ van het CHAPLIN-programma waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om bitumen in asfalt te vervangen door biobased alternatieven. Het programma krijgt meteen een nieuwe naam: Circuroad.

Het CHAPLIN-consortium ontwikkelt de technologie en stimuleert de marktintroductie van duurzame wegverharding om zo de CO2-uitstoot en afhankelijkheid van fossiele bronnen te minimaliseren. Tot op heden werd het CHAPLIN-programma (be)geleid door triple helix netwerkorganisatie Circular Biobased Delta (CBBD).

 

Doelstellingen Rijkswaterstaat

Op 21 juni is het programma overgedragen aan Rijkswaterstaat. Volgens Ludo Hennissen, programmamanager Duurzame Wegverhardingen bij Rijkswaterstaat, past Circuroad, voorheen CHAPLIN, heel goed bij de doelstelling van Rijkswaterstaat om voor 2030 een klimaatneutrale, energieneutrale en circulaire infrastructuur te hebben, waarbij alle materialen hoogwaardig worden hergebruikt en de helft minder primaire grondstoffen worden verbruikt. Hennissen: “Om deze doelstellingen te bereiken, hebben we binnen Rijkswaterstaat het transitiepad Duurzame Wegverharding opgericht. Binnen dit thema is CHAPLIN een programma waarbinnen we al jarenlang constructief samenwerken met de hele asfaltketen. Het lag dus voor de hand om na CBBD op te treden als host van dit programma.”

 

Biobased bindmiddel

Circulair asfalt vraagt enerzijds om hergebruik en anderzijds om een alternatief voor het huidige fossiele bindmiddel, bitumen. De vervanging van bitumen door een biobased en/of circulair bindmiddel vergt innovatieve technologieën. Onder de vlag van CHAPLIN zijn daarmee al diverse successen geboekt. Zo zijn er tientallen proefvakken met verschillende samenstellingen en uit berekeningen blijkt dat een CO2-reductie van 75 procent nu al mogelijk is. Alleen al in Nederland ligt 136.000 kilometer asfalt, dus het potentieel van deze innovatie is enorm.

 

Lignine

Een van de biobased alternatieven voor bitumen is lignine, een bestanddeel van hout en planten dat als reststroom vrijkomt bij de productie van onder andere pulp en cellulose. Lignine neemt koolstofdioxide op uit de atmosfeer en als het in asfalt verwerkt wordt, legt het dit voor lange tijd vast in de weg. Daarmee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan CO2-reductie in de wegenbouw. Bovendien heeft de wegenbouw hiermee een alternatieve grondstof voor bitumen. Door verbetering van de raffinageprocessen van aardolie komt de kwaliteit én de beschikbaarheid van het restproduct bitumen steeds meer onder druk te staan.

 

Ketenbrede samenwerking

In het Circuroad-programma is de hele keten vertegenwoordigd: grondstofleveranciers, wegenbouwers en wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Platform WOW beloonde het initiatief in 2021 met de WOW-prijs voor het meest inspirerende en innovatieve samenwerkingsprogramma. Joop Groen, programmamanager Circuroad: “We blijven werken volgens het principe van open innovatie: alleen start je sneller, samen komen we verder! De focus wordt nog meer dan nu vraaggestuurd, zodat onze innovaties optimaal aansluiten op de behoefte van de markt. Zo versnellen we samen de transitie naar fossielvrij asfalt.”

 

Bron:Otar