2023/5/15 - Programma Asfalt Impuls presenteert resultaten uit 7 projecten

Nederland is een asfaltland. Vrijwel alle belangrijke wegen bij Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen bestaan uit asfalt. Het programma Asfalt-Impuls werkt sinds 2019 met verschillende partners uit de hele keten aan de grote uitdagingen op het gebied van asfalt. Denk aan de circulaire economie, het Nationaal Klimaatakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs en het Manifest Duurzaam GWW 2030. Om hier invulling aan te geven is gewerkt in acht projecten, die inmiddels richting afronding gaan. De focus ligt de komende tijd op het implementeren van de resultaten in de richting van de markt inclusief het beheren van de resultaten. Op 23 maart 2023 presenteerden de leden van zeven projecten de resultaten tot nu toe. Hieronder een update per project!

Aantoonbaar Duurzaam Asfalt

Roy Voorend vertelde namens het Aantoonbaar Duurzaam Asfalt project (ADA) dat de werkgroep momenteel bezig is met de laatste technische werkzaamheden zoals een PEN-Test en het verwerken van de resultaten uit de pilots. De focus ligt nu voornamelijk op het aanbieden van de tool aan de markt en de operationele organisatie die nodig is om dit te realiseren.

Asfaltkwaliteitsloket

Jacques van den Hoorn vertelde namens het Asfaltkwaliteitsloket (AKL) dat er inmiddels 13 validatie trajecten zijn afgerond. Met validatie wordt de toetsing van de eigenschappen op asfaltproducten die niet als zodanig zijn opgenomen in de RAW systematiek bedoeld. Als de producten voldoen aan de gestelde eisen die getoetst worden door een onafhankelijke groep specialisten, dan wordt het product alsnog gevalideerd. Het testpanel gaat dus kijken of het product voldoet aan de eisen, ook al is het product niet opgenomen in de RAW. Naast deze 13 trajecten, lopen er nu 7 actieve trajecten. Het project merkt dat de aanvraag / vraag voor het loket echt aanwezig is, en zal in 2023 verder inzetten op het vergroten van de naamsbekendheid.

Grip op Bitumen / Grip op Asfalt

Inge van Vilsteren vertelde dat het eerdere Grip op Bitumen project een kennisdocument heeft opgeleverd met onder andere ontwikkelingen in productietechnieken en bitumen-specificaties versus asfalt parameters. Dit kennisdocument kan je lezen op de website van Programma Asfalt-Impuls. Nu zetten ze in op een nieuw project genaamd Grip op Asfalt, met als doel om de risico’s voor asfaltkwaliteit en asfaltprestatie als gevolg van afwijkingen in bindmiddelkwaliteit te beheersen. Daarvoor ontwikkelt de werkgroep een technisch kader. De focus tot en met mei ligt vooral op vooronderzoek en het bekijken van hoe de werkgroep het onderzoek precies moet inrichten gedurende 2023.

Functioneel Opleveren

Ook is het project Functioneel Opleveren (FO) nu officieel begonnen! Robbert Naus vertelde dat het doel van dit nieuwe project is om te komen tot een voorstel voor een systematiek om de geleverde functionaliteit, zoals levensduur, van een gerealiseerde verhardingsconstructie te bepalen. Daarmee is het mogelijk vast te stellen of het verwerkte asfalt in de weg voldoet aan de uitgangspunten en eisen uit de vraagspecificatie.

High Tech = Low Cost

Marco Oosterveld deelde dat er in 2023 nog pilots lopen van het project High Tech = Low Cost (HT=LC) en dat de publicatie hiervan straks op de website van Programma Asfalt-Impuls gepubliceerd wordt, inclusief 5 praktische voorbeelden voor toepassing in contracten. Het Asfalt Sector Professionalisering, Research & Innovatie (ASPARi) van de Universiteit van Twente is de vraagbaak/klankbord en er zijn al afspraken gemaakt over de jaarlijkse actualisatie door ASPARi-aannemers.

Levensduurvoorspellend Asfaltmodel

Greet Leegwater deelde de vele deliverables van het project Levensduurvoorspellend Asfaltmodel (LAM) op het vlak van data, modellen en wet- en regelgeving. In 2023 blijft LAM zich inzetten op deze verschillende vlakken. Voor de continuering na 2023 is het leuk te benoemen dat er een LAM-promovendus Mohammadjavad Berangi op TU Delft tot in ieder geval 2026 actief is. Zijn project gaat over het gebruik van kunstmatige intelligentie om de levensduur van asfalt te voorspellen.

Kwaliteitsborging

Volgens Jan van de Water levert het Kwaliteitsborging project nog dit jaar ‘De Nieuwe Systematiek voor Kwaliteitsborging (NSKB)’ op. De aanbevelingen van het project hierbij zijn om de NSKB goed te toetsen (door middel van 100 proefprojecten van voldoende omvang) en om de dekking van extra kosten centraal te dragen.

Tot slot deelde Mirjam Vis het slotprogramma waarbij ook de toekomst na 2023 ter sprake kwam. De vraag was: hoe nu verder? Er is uitgesproken dat er behoefte is aan verdere afstemming op het gebied van bijvoorbeeld data delen en vergaren maar ook de verdere samenwerking tussen de werkgroepen en het gezamenlijk behalen van doelen. Hoe dit eruit kan komen te zien zal dit jaar worden bekeken.

 

Bron:Platform WOW

Meer info op de website van Asfalt Impuls, klik hier