2023/10/1 - Nieuwe MKI Plafondwaarden en Circulariteitseisen 2023 voor de bouwsector

Vanaf 1 oktober 2023 worden er nieuwe MKI- en circulariteitseisen van kracht, die een belangrijke stap betekenen naar een meer duurzame bouwsector. Deze eisen heeft het Betonakkoord in nauwe samenwerking met BouwCirculair, Betonhuis, opdrachtgevers en bouwbedrijven opgesteld, en bouwen voort op de successen van vergelijkbare maatregelen in 2021.
 
Voor opdrachtgevers die werken met het moederbestek of het standaardbestek van BouwCirculair is een vlotte implementatie mogelijk dankzij de bijbehorende bestekteksten op moederbestek.nl (infrastructuur) en standaardbestek.nl (bouw en utiliteitsbouw).

 

MKI Plafondwaarden 2023: Gemiddelde daling van 10%

De MKI-plafondwaarden vertonen in 2023 een gemiddelde daling van 10% ten opzichte van 2021. Deze waarden zijn vastgesteld voor alle relevante productgroepen, zoals beschreven in de productbladen van BouwCirculair. In deze productbladen zijn ook uitzonderingen opgenomen. De productbladen voor de infrastructuur zijn beschikbaar op moederbestek.nl, en die voor bouw en utiliteitsbouw op standaardbestek.nl.
 
Betonhuis

Samen met Betonhuis, de vertegenwoordiger van de beton producerende bedrijven, zijn per productgroep de nieuwe MKI-waarden vastgesteld. De nu gepubliceerde MKI-waarden fungeren als minimale eisen in contractvoorwaarden en kunnen worden nageleefd door de gehele betonbranche. Verdere stimulatie van strengere (koploper)waarden kan worden bereikt door het belonen van lagere MKI-waarden als gunningscriteria.
 
Circulair Bouwen met Beton

Circulair bouwen omvat alle stappen van de R-ladder van circulariteit. Het begint bij het ontwerpen van een nieuw project, waarbij duurzaamheid wordt nagestreefd door rekening te houden met materiaalpreventie, waardecreatie (zoals adaptiviteit en modulariteit) en waardebehoud (zoals levensduurverlenging), hergebruik van betonelementen en gerecyclede betonreststromen.
 
Nieuwe circulariteitseisen

In de nieuwe circulariteitseisen is opgenomen dat opdrachtgevers bij sloop eerst moeten onderzoeken of de levensduur van een gebouw of brug kan worden verlengd. Indien niet mogelijk, wordt circulair slopen verplicht, met prioriteit voor hergebruik van beton- en staalelementen, gevolgd door recycling van reststromen die dan hergebruikt worden in de bouw. Als eerste stap in de recycling van betonreststromen wordt prioriteit gegeven aan het vervangen van een percentage van het volume primaire toeslagmaterialen door secundair toeslagmateriaal in de vorm van betongranulaat. Voor deze eisen wordt voorlopig verwezen naar de productbladen van BouwCirculair.
 
Ambitie: lagere MKI in 2025

De eisen voor 2023 hanteren nog niet de koploperaanpak, wat betekent dat wat koplopers in de markt al realiseren, 2-3 jaar later de norm zal zijn voor het peloton. In 2025 zal deze aanpak wel worden gehanteerd, wat naar verwachting resulteert in aanzienlijk strengere MKI-waarden voor dat jaar.