2021/12/9 - Beter inzicht in beschikbaarheid en gebruik secundaire materialen en producten

Met de Verkenning ‘Beschikbaarheid en gebruik secundaire bouwmaterialen en producten’ wil het Transitieteam Circulaire Bouweconomie beter inzicht krijgen hoe Nederland ervoor staat met betrekking tot beschikbaarheid en gebruik van secundaire materialen en producten in de bouw én wat er nodig is voor opschaling.

 

Ondanks dat de bouwsector het belang van circulair bouwen inziet, zijn er nog veel vragen en belemmeringen. En veel stappen te zetten. Het Transitieteam erkent de urgentie die in de rapporten van IPCC en PBL staan beschreven. Het is niet meer ‘of-of’, maar ‘en-en’. In opdracht van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie is RVO daarom in 2021 een Verkenning gestart. De Verkenning is uitgevoerd op basis van deskresearch en interviews. Gekeken is naar materiaalstromen, aanbodzijde, vraagzijde, de match tussen vraag en aanbod, belemmeringen in wet- en regelgeving en mogelijke vervolgstappen. Dit heeft een longlist aan oplossingen opgeleverd.

 

Het Transitieteam heeft ervoor gekozen om het eerste deel van deze Verkenning al te publiceren, omdat er veel behoefte is aan overzicht, informatie en oplossingen. Eind 2021 bepaalt het Transitieteam waar prioriteiten liggen en welke acties zij oppakken. Om daar in 2022 mee aan de slag te gaan en in 2023 klaar te staan voor opschaling van de circulaire bouweconomie.

 

Achtergrond
De bouwsector is een grootverbruiker van grondstoffen, en produceert grote hoeveelheden bouw- en sloopafval. De rapporten van IPCC en PBL wijzen ons op de urgentie om dit aan te pakken. Veel bouw- en sloopafval wordt in Nederland al gerecycled, dat is natuurlijk al een nuttige toepassing. Maar daarmee komen we er niet. Waardebehoud van grondstoffen door hergebruik van secundaire materialen is belangrijk voor de circulaire bouweconomie. Op dit moment vraagt gebruik van secundaire materialen nog vaak extra inspanningen: meer arbeid, meer tijd en meer geld. Dus meer gedoe. Het is dan ook verleidelijk om door te gaan op de vertrouwde weg.

 

De transitie van een lineaire naar een circulaire (bouw)economie is bedoeld om de milieudruk van het gebruik van grondstoffen en materialen te verlagen, de schaarste van grondstoffen tegen te gaan, de hoeveelheid primaire grondstoffen en afval in de bouw te verlagen, en het risico van leveringszekerheid te reduceren en sociaaleconomische waarde te behouden. Hergebruik van materialen en producten is een belangrijk middel dat bijdraagt aan het behalen van deze doelen en in de meeste gevallen zullen we eerder ons doel – lagere milieu-impact – bereiken naarmate het hergebruik hoogwaardiger plaatsvindt en hoger op de R-ladder komt.

Duidelijk is dat er dan alsnog een flink gat is tussen het aanbod van secundaire materialen en de vraag.

 

Bekijk hier de Verkenning ‘Beschikbaarheid en gebruik secundaire bouwmaterialen en producten’.