2020/1//14 - PIANOo handreiking inkopen met MKI

Deze handreiking biedt aanbestedende diensten ondersteuning om meetbare duurzame oplossingen in te kopen. De handreiking biedt informatie over het toepassen van de milieukostenindicator (MKI) in het aanbestedingsproces en geeft tips en praktijkcases om de inhoud tastbaar te maken.

Om de milieubelasting van een in te kopen dienst, levering of werk goed te kunnen beoordelen en vergelijken is de milieukostenindicator ontwikkeld. MKI is een in euro’s uitgedrukte uitkomst van een levenscyclusanalyse (LCA); een analyse van de milieueffecten van een levering, werk of contract over verschillende levensfases. MKI geeft uitdrukking aan de verwachte maatschappelijke kosten om deze milieueffecten ongedaan te maken. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer.

 

MKI als eis of gunningscriterium
Door MKI als eis of gunningscriterium mee te nemen in de aanbesteding worden leveranciers geprikkeld om de meest duurzame oplossing te bieden en zullen zij dit op hun beurt ook in aanlevering vanuit de keten verlangen. Het vraagt kennis en voorbereiding om de milieukostenindicator op de juiste manier toe te passen. Bovendien is nog niet elke sector even bekend met het werken met MKI.

 

Stappenplan
De handreiking van PIANOo biedt heldere uitleg over LCA en MKI tevens informatie over wat aanbesteden met LCA en MKI van een organisatie vraagt. Het aangeboden stappenplan helpt om (pilot)opdracht voor te bereiden en geeft de mogelijke opties van het hanteren van MKI weer. Daarnaast worden er per type opdracht specifieke aandachtspunten genoemd. Met het doorlopen van het stappenplan maken organisaties de kaders en eisen van de opdracht helder en kunnen zij deze éénduidig formuleren in de aanbestedingsstukken.

 

Bron: PIANOo