moederbestek.nl

Algemeen
In het Duurzaam Moederbestek zijn de eisen geformuleerd waaraan duurzame producten moeten voldoen wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen.
Het moederbestek met eisen aan duurzame producten:

  • Beoordeelt duurzaamheid in het project
  • Zorgt voor een eerlijk speelveld voor alle inschrijvers
  • Heeft een eenvoudige invoer via internet
  • Wordt onafhankelijke gecheckt op naleving
  • Rapporteert voortgang klimaatdoelen
  • Ontzorgt de opdrachtgever

 

Proces
Het Duurzaam Moederbestek is opgesteld op basis van:

  • Overleg met opdrachtgevers;
  • Overleg met opdrachtnemers en leveranciers;
  • Bilateraal overleg met en suggesties van verschillende partijen.

Het Duurzaam Moederbestek is door verschillende gemeenten geïmplementeerd in het eigen moederbestek en in het proces. Er zijn gemeenten die dat ook bestuurlijk hebben laten vaststellen. Verschillende gemeenten hebben de opdrachtnemers (aannemers) vooraf geïnformeerd over de aanpassingen van het moederbestek.

 

Producten
De toepassing was in de eerste opzet gericht op betonnen elementverharding en is vervolgens uitgebreid met andere betontoepassingen en asfalt. Het Duurzaam Moederbestek omvat in hoofdlijnen het volgende:
Het 100% in de keten houden van al het materiaal dat vrijkomt uit projecten;
Voorschrijven van een % secundaire grondstoffen ter vervanging van het primaire toeslagmateriaal in de nieuwe producten (circulariteit);
Het voorschrijven van een maximale MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator) voor de verschillende toepassingen.
De specifieke eisen voor alle toepassingen staan vermeld in de verschillende productbladen voor beton en asfalt.
Voor elke toepassing is er een productblad met specificaties.

 

Naleving
Gecontroleerd wordt of en in welke mate in het project het duurzaamheidsprofiel (de aangeboden prestatie) is gerealiseerd zoals is overeengekomen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. In het Duurzaam Moederbestek is opgenomen dat de certificerende instelling SKG-IKOB een inspectie dan wel audit kan uitvoeren en dat de opdrachtnemer als bewijs een Projectcertificaat overlegt aan de opdrachtgever.
De informatieoverdracht over de toepassing en mate van duurzaamheid wordt vastgelegd in een digitaal informatiesysteem. Hiertoe dient de opdrachtnemer een inlogcode aan te vragen. Naast de opdrachtnemer heeft ook de opdrachtgever inzicht in hetgeen wordt vastgelegd.

 

Monitoring
Ten behoeve van rapportering over de resultaten voor circulariteit en reductie CO2-emissie legt de opdrachtnemer vast welke hoeveelheid producten is verwerkt. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van het monitoren van de effecten op:
Zowel productniveau als voor het geheel;
De opgestelde Convenanten tussen opdrachtgevers en marktpartijen dan wel tussen opdrachtgevers onderling in een bepaalde regio;
Plaatselijke, regionale en landelijke schaal.

 

Projectcertificaat
Het Projectcertificaat verklaart dat aan de eisen voor het benoemde duurzame product (zoals de opdrachtnemer dat contractueel met opdrachtgever is overeengekomen) is voldaan.

 

Gebruikersvereniging
De opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen, etc) die de instrumenten (waaronder het Duurzaam Moederbestek) gebruiken zijn vertegenwoordigd in een gebruikersvereniging. Door middel van deze vereniging hebben opdrachtgevers direct invloed op het ontwikkelproces van de oplossingen en instrumenten. Zo worden nieuwe toepassingen ontwikkeld en bestaande toepassingen uitgebreid, in samenspraak met de gebruikers.
Twee keer per jaar komt de gebruikersvereniging bijeen om met elkaar de eisen voor producten te beoordelen en eventueel aan te scherpen. Samen met andere opdrachtgevers wordt bepaald wat de route is naar een circulaire maatschappij zonder afval en welke instrumenten hierbij nodig zijn.

 

Deelnemen aan een bijeenkomst? Neem contact op met:
Daaf de Kok (tel: 06 – 54 67 67 34) / Martin Damman (tel: 06 – 51 44 06 89) of mail naar info@moederbestek.nl