Circulair inkopen met MKI

De MilieuKostenIndicator (MKI) is een geschikt criteriun om duurzaamheid mee te nemen in aanbestedingen. De MKI wordt berekend op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), een internationaal wetenschappelijk erkende methode om milieuprestaties te kwantificeren.

 

MKI stuurt de hele keten aan op verduurzaming
De milieukostenindicator maakt inzichtelijk wat de milieu-impact is over de hele keten. Dit kan voor een materiaal, een product of project in kaart worden gebracht. Met de MKI vindt een stimulans tot verbetering in  de gehele keten plaats. Bijvoorbeeld in:

  • grondstoffen: de keuze voor biobased of gerecycled;
  • logistieke optimalisatie in transportmiddelen en -afstanden;
  • energie- en waterverbruik reductie in het productieproces;
  • ontwerp met minder materialen en producten;
  • afvalreductie in de productie en bouwfase;
  • hoogwaardig hergebruik/recycling aan het einde levensduur.

De MKI kan als harde eis worden geformuleerd of stimuleert (via EMVI/BPKV)  inschrijvers om met een zo duurzaam mogelijk voorstel te komen. De aannemer wordt daarmee een ketenregisseur en stimuleert zijn ketenpartners (onderaannemers, leveranciers, transportbedrijven, etc.) om hun processen te verduurzamen.

 

MKI beoordeelt milieueffecten
De MKI neemt in totaal 11 milieueffecten mee en zorgt daarmee voor een compleet beeld van de daadwerkelijke milieu-impact. In totaal wordt er gekeken naar duizenden emissies en de uitputting van grondstoffen, die worden teruggerekend naar 11 milieueffecten zoals o.a. CO2 en NOx.

 

Eenvoudig toetsbaar
Voor het opstellen van LCA’s zijn afspraken gemaakt in de bepalingsmethode en het daarbij horende toetsingsprotocol. Hierdoor zijn de inschrijvingen door de opdrachtgever makkelijk te vergelijken en kan de milieuprestatie ook tijdens het werk objectief worden beoordeeld en worden gehandhaafd.

 

Transparante uitvraag
Doordat de MKI-score kwantitatief is kan de beoordeling door de opdrachtgevers transparant plaatsvinden. Op de manier is het voor alle partijen duidelijk waarop ze kunnen innoveren en hoe dit beoordeeld gaat worden.

 

MKI stimuleert de markt
De MKI in aanbestedingen beoordeeld de milieu-impact over de gehele keten. Hierdoor worden technieken en inschrijvers dus niet uitgesloten en biedt het alle partijen de kans om hun milieu-impact te verbeteren.