R-ladder

Prioriteitsvolgorde van circulariteitsstrategieën in productketen

 

R1: Refuse en rethink Deze strategie omvat het afzien van producten (refuse) of het intensiever gebruiken van producten door ze te delen of multifunctioneel te maken (rethink).

 

R2: Reduce Bij reduce gaat het om het efficiënter fabriceren van producten of deze efficiënter maken in het gebruik.

 

R3: Reuse Producten kunnen een langere levensduur krijgen door hergebruik.

 

R4: Repair en remanufacture Ook bij deze strategie gaat het om verlenging van de levensduur van producten, maar dan door reparatie (repair) en het hergebruik van productonderdelen (remanufacture).

 

R5: Recycle Bij deze strategie gaat het om het verwerken en hergebruiken van grondstoffen. Hieronder valt het verwerken en scheiden van zogenoemde reststromen (of afval) en het gebruiken ervan; reststromen zijn bijvoorbeeld gras, afvalhout, gft, etc.

Upcycle – grondstoffen blijven in de keten,  Downcycle – laagwaardige inzet van grondstoffen

 

R6: Recover De strategie van recover behelst het terugwinnen van energie uit materialen. Zo zetten afvalverbrandingsinstallaties reststromen om in warmte en elektriciteit.

 

www.pbl.nl

 

Ambitieweb

Op initiatief van de provinciale overheden is de Green Deal Duurzaam GWW opgezet. Vanuit deze Green Deal is een instrument ontwikkeld om keuzes te maken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Een belangrijk onderdeel van de aanpak en een veel toegepast instrument is het Ambitieweb. Dit is een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Het Ambitieweb helpt om de ambities in één oogopslag helder te maken. Het is ook goed te gebruiken voor communicatie over de ambities voor een project of binnen je organisatie.

 

Het Ambitieweb is een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Het brede begrip duurzaamheid is uitgesplitst in 12 thema’s. Deze thema’s geven een concrete invulling aan de 3P’s: People, Planet en Profit.

 

Het Ambitieweb kent 3 niveaus

 • Inzicht in de duurzaamheidseffecten
 • Stellen van concrete verbeterdoelstellingen
 • Het maximaal haalbare

Inzet Ambitieweb GWW

Het Ambitieweb kan flexibel ingezet worden, afhankelijk van de behoefte en de fase waarin het project of proces zich bevindt. Gebruikers zijn vrij om (sub)thema’s toe te voegen of weg te laten en de definitie van de drie ambitieniveaus aan te scherpen, om optimaal aan te sluiten bij de eigen organisatie en projecten. Het Ambitieweb wordt toegepast omdat het:

 • de gezamenlijke ambities in één oogopslag weergeeft
 • focus aanbrengt
 • een handvat biedt voor het zoeken naar duurzame kansen
 • helpt bij het verantwoorden van een duurzame keuze
 • een communicatiemiddel is naar intern en extern

 

www.duurzaamgww.nl

SDG

De Sustainable Development Goals (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties kunnen als leidraad dienen voor duurzame ontwikkelingen. 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben de agenda met duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2015 – 2030 vastgesteld. Deze agenda bestaat uit 17 Sustainable Development Goals. Steeds meer overheden en bedrijven geven een concrete invulling aan de SDG’s. Door het omarmen van de SDG’s in het beleid van de organisatie, worden veel doelstellingen geraakt. Er zijn vele verbanden te zien tussen circulaire economie en SDG’s. Een bouwproject dat in een bepaald opzicht circulair is, zal zeer waarschijnlijk ook voldoen aan meerdere SDG targets.

 

Uit onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen circulaire economie en de volgende SDG’s:

 • SDG 6: Schoon water
 • SDG 7: Betaalbare en schone energie
 • SDG 8: Waardig werk en economische groei
 • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 • SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • SDG 13: Klimaatactie
 • SDG 15: Leven op land

 

www.sdgnederland.nl