Gebruikersvereniging opdrachtgevers 14 feb 2023

Algemene presentatie Gebruikersvereniging, klik hier

 

Ketenbijeenkomsten

De agenda van het BouwCirculair 2023 Ketenoverleg met de data van het regionale ketenoverleg voor beton, asfalt en groen: klik hier.

 

 

antwoord: 85 %

Vragen en antwoorden uit de chat

Vragen Antwoorden
Worden de presentaties na afloop gedeeld?

 

Presentaties zijn te vinden op

https://bouwcirculair.nl/gebruikersvereniging2022/

 

 

Waarom lukt de integratie van de eisen in de GWW niet in de standaard zoals bij de STABU? Het zijn verschillende systematieken: de STABU heeft een informatieplicht en stelt zelf geen regels op i.t.t. de RAW.
 

 

Remt RAW systematiek de aanscherping minimale eisen af? RAW staat altijd toe dat men aanvullende eisen opneemt in het bestek. Wel is zaak om alle dwarsverbanden in de RAW in de gaten te houden zodat je geen conflicterende bepalingen in je contract veroorzaakt.
 

 

Zolang er niet voldoende geverifieerde en geaccordeerde data ( CAT1) is, wordt er nog te vaak “slim” ingeschreven, waardoor het doel voorbij gegaan wordt. Kan hier meer op ingezet worden? Er wordt door Rijkswaterstaat een inhaalslag gedaan om ca. 2.000 nieuwe productkaarten (CAT 3) in de NMD te krijgen.

Bij projecten zou geëist kunnen worden dat de toegepaste producten (CAT 1) worden opgenomen in de NMD.

 

 

Is dit op bouwcirculair.nl of moederbestek.nl? De projecten staan in een aparte module met inlog

 

 

 

Graag een voorbeeld van een LCA en MKI

 

Klik op de onderstaande link voor meer info

https://viewer.milieudatabase.nl/

 

 

Er zijn 165 projecten aangemeld. Welk landelijk percentage is dat t.o.v. alle projecten? Schatting aantal infra projecten in Nederland: ca. 10.000, dus 1,65%

 

 

 

Wat koste de verificatie en wie betaalt?

 

De verificatie kost 825 euro per project die wordt uitgevoerd voor alle producten waaraan duurzame eisen zijn gesteld: dus beton, asfalt, groen, ovl, baksteen, etc en de factuur wordt betaald door de opdrachtnemer.
 

 

Betekent gebruik maken van de projectmodule automatisch inzet van dat SKG-IKOB? Het betekent automatisch de inzet van een certificerende instelling om te beoordelen of aan de duurzame eisen is voldaan: op dit moment is dat SKG-IKOB.
 

 

Welk certificaat krijg je als project na beoordeling SKG? Een Projectcertificaat
 

 

Certificering kan werken. Wat let ons om deze verplichtingen op te nemen in de uitvraag en zelf als OG deze controles uit te voeren? Bonus Malus verwerken in uitvraag Uit de poll blijkt dat er wel behoefte aan bestaat. BouwCirculair komt met een voorstel.
 

 

Er worden momenteel steeds meer asfaltcentrales gesloten vanwege luchtkwaliteit. Dit komt mede door hoog recycling. Wat weegt dan zwaarder Gezondheid van burgers weegt het zwaarst.
 

 

Hoe zit het met teerhoudend asfalt?

 

Voor teerhoudend asfalt is een wettellijk kader, dus daar dienen wij bij verwijderen altijd aan te voldoen. Na thermische reiniging zijn de minerale stoffen weer herbruikbaar in asfalt.
 

 

Misschien is bebording ook wel een mooie om mee te nemen in moederbestek Prima plan, deze komen aan de beurt wanneer de grote stromen ingevuld zijn.
 

 

Wat hebben de productbladen te maken met duurzaamheid ?

 

Productbladen hebben met de milieutechnische kant van duurzaamheid te maken, de levensduur moet hier ook aan gekoppeld zijn.
 

 

Is er ook een analyse gemaakt van evt broeikasgasemissies uit biomassa afhankelijk van de manier van onderhoud en verwerking? Niet met alle toepassingen. Het aantal  is ook groot en divers (van compost, isolatiemateriaal, gevelplaten van gras/hout , planken tot raffinage en gebruik van de eiwitten.) Daarnaast is er een spanningsveld tussen terugbrengen in de bodem en permanent onttrekken door er bijvoorbeeld bouwmateriaal van te maken. Hier wordt oa door de WUR uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Er zijn wel vergelijkingen als https://bvor.nl/download/compost-bokashi-en-kleine-kringloop-vergeleken-bvor-artikel/

 

 

 

Is de capaciteit en afname van biobased producten voldoende? dit mbt de eis 75% Ja, zeker doordat bodemverbeteraar is toegestaan (turfvrije compost maar ook kleine kringloop, bokashi ed). Voor een aantal producten is het aanbod aan maaisel zelfs te klein en levering te onregelmatig maar er zijn meerdere producten die nu al met bermgras worden gemaakt of in ontwikkeling zijn. Voor voorbeelden zie https://circulairterreinbeheer.nl/portfolio_category/pilots-maaisel/
 

 

komt bij compostering de gebonden CO2 niet weer vrij? Tijdens het composteren komt CO2 vrij maar het eindproduct, de compost, bevat nog veel stabiele koolstof en het varieert met de methode van composteren. De humidificatie-coeffiecient van compost is 0,9. Dit betekent dat 10% in het eerste jaar afbreekt. Daarna is de afbraak ca 2% per jaar. Zie pagina 16 van https://bvor.nl/download/de-potentie-voor-koolstofvastlegging-in-nederlandse-landbouwbodems-onderzoeksrapport-wur/?wpdmdl=4795&refresh=62038350457881644397392 en de documenten op https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer.htm

en antwoord op volgende vraag.

 

 

compost als product, is toch een vertraagde manier van vergisten en slaat geen koolstof op de komende 80 jaar?? Na 10 jaar is meer dan 50% nog aanwezig en jaarlijks wordt ca 2% afgebroken. Volgens sommig onderzoek is na 1000 jaar nog 26% aanwezig. Nb Bij alle andere toepassingen zal de koolstof uiteindelijk ook vrijkomen en CO2 bij verwerking worden uitgestoten. Zie tabel 8 op pagina 36 van https://www.beterbodembeheer.nl/upload_mm/e/5/7/dd376404-ea4a-40ca-a452-36d9f2dcba8a_3750384500%20Rapport%20classificatie%20organische%20stofrijke%20meststoffen.pdf ,  en https://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/Handeling/Organische-stofbeheer/Organische-stofbalans/Kengetallen-organische-stof.htm

En compost/bodemverbetering heeft meer voordelen dan enkel CO2 opslaan. Er zijn geen goede alternatieven om het bodemleven en bodemstructuur op peil te houden (behalve laten liggen, maar daar is ook aandacht aan besteed). Dus hier is klimaatadaptatie (sponswerking bodem) en biodiversiteit belangrijk en duurzaam.

 

 

Wel een probleem met maatverschil en mechanisch straten..mbt de straatbaksteen Als je straatbakstenen goed sorteert op maatvoering of vooraf op nominale maatgroepen en kleur gescheiden houdt, kun je ook goed mechanisch verwerken
 

 

Kan ook deze presentatie op de site van sloopcirculair komen ? Brief en beleid gemeente Leiden:

https://www.sloopcirculair.nl/nieuws/2021-12-15-leiden-eerste-gemeente-met-circulair-sloopbeleid-lees-verder/

 

 

Waarom geen aparte productbladen voor Transport (Euro), Bouwmaterieel (Stage) en Gereedschappen (E) Interessante vraag!

BouwCirculair volgt in principe de landelijke ontwikkelingen, maar we nemen deze indeling mee.

 

 

Graag tijdig de uitnodiging voor de webbinar op woensdag 13 april

 

Save the date

13 april 9.00 – 11.00 uur

Word er duidelijk aangegeven wanneer de nieuwe projectbladen kunnen worden gebruikt Deze worden eerst in de ketens besproken. De verwachting is uiterlijk per 1 juli.