Audit van het project

Aan de hand van de checklist zal beoordeeld worden of de criteria zoals deze gesteld zijn in het bestek ook voorkomen in de inschrijving van de aannemer. Vervolgens wordt gekeken of de aannemer zijn kwaliteitssysteem van het project zo heeft ingericht dat hij gedurende en na afloop van het project kan aantonen dat aan de duurzaamheidscriteria voldaan wordt. De audit vindt plaats tussen het moment van gunning en de start van de werkzaamheden. De audit vindt plaats bij de aannemer.
 
Het moment van de audit zal plaatsvinden in onderling overleg met de aannemer. Hierbij zal de aannemer rekening houden met verbetermaatregelen indien er tijdens de audit nog tekortkomingen zijn gesignaleerd. De tekortkomingen dienen voor aanvang van de uitvoering van het werk aantoonbaar te zijn opgelost. Zolang deze niet zijn opgelost kunnen er ook geen inspecties op het werk plaatsvinden. Deze inspecties worden ingericht op basis van de planning van de aannemer. Ten behoeve van de audit worden de volgende documenten een week voor dat de audit plaatsvindt aan SKG-IKOB overhandigd:

  • de bestekteksten met de criteria voor Circulair slopen;
  • de inschrijving van de aannemer met betrekking tot de criteria voor Circulair slopen;
  • het kwaliteitsplan van de aannemer voor het betreffende project;
  • planning van het project met daarin materiaal gerelateerde onderdelen.

Bij twijfel of anderszins zal een bezoek worden gebracht aan derden. Bouwirculair gaat er daarbij van uit dat de Duurzaam Eigen Verklaringen door de aannemer voor de start van het project zijn ondertekend. In deze verklaring is toezicht bij toeleveranciers geregeld. Indien dat niet het geval is zal alsnog een verklaring daaromtrent moeten worden toegevoegd aan het dossier.