Training Beoordelen van Duurzaamheid met Levenscyclusanalyse (LCA) en Milieukostenindicator (MKI)

Inleiding

De wens vanuit marktpartijen om duurzaamheid te kunnen meten neemt toe. We willen weten hoe ver we zijn met het behalen van de milieudoelstellingen. De meetinstrumenten voor het beoordelen van duurzaamheid van inkopen zijn de Levenscyclus Analyse (LCA) en de Milieukosten Indicator (MKI). Om de milieueffecten van een product, dienst, levering of werk te kunnen berekenen, beoordelen en vergelijken is kennis en begrip van de werkwijze en theorie van LCA en MKI onontbeerlijk.

 

BouwCirculair heeft daarom een training ontworpen om de begrippen LCA/MKI te doorgronden. In praktische casussen behandelen we alle kennis, kunde en ervaring om duurzaamheid objectief en kwantitatief te kunnen bespreken, intern en extern.

Doelgroep

De training is bedoeld voor:

 • Publieke organisaties: projectleider, inkoper en MVI adviseur
 • Aannemerij: projectleider, duurzaamheid adviseur, tender manager, tender schrijver
 • Andere partijen in de keten: advies en ingenieursbureau’s, producenten

De opzet met publieke- en marktpartijen samen, geeft inzicht hoe de inzet van LCA en MKI leiden tot het behalen van ambities, circulariteit en CO2 besparing in de ketens. Het creëert tevens de kans om wensen en mogelijkheden beter op elkaar aan te laten sluiten.

Na afloop van de training kun je:

 • Uitleggen hoe een LCA en MKI berekening tot stand komt
 • LCA en MKI toepassen in producten en projecten
 • Producten en projecten kwantitatief vergelijken
 • Keuzes kwantitatief onderbouwen
 • Maategelen onderbouwen welke de milieu-impact verlagen
 • Anticiperen op een breder (Europese) inzet van de MKI als minimumeis aan producten en projecten

De opzet van de training volgt het SCAN, FOCUS, ACT-principe

SCAN: Elke deelnemer wordt eerst op een gelijk kennisniveau gebracht. Aansprekende voorbeelden helpen de materie te begrijpen en infographics maken de verbanden inzichtelijk.

 

FOCUS: We doorleven het berekenen en beoordelen van duurzaamheid middels twee praktische perspectieven:

 1. Wat drijft inkopende organisaties om telkens meer gebruik te maken van LCA/MKI in aanbestedingen en hoe helpt dit overkoepelende doelstellingen te behalen?
 2. Wat drijft aannemers en toeleveranciers om gebruik te maken van LCA/MKI en wat stimuleert of belemmerd deze organisaties?

ACT: Opgedane kennis en inzichten dienen toegepast te worden om te beklijven. Deelnemers formuleren voor zichzelf doelstellingen om in de eigen organisatie aan de slag te gaan en zetten dat uit in een tijdspad. Optioneel is begeleiding door de docent tijdens een locatie bezoek.

 

Programma

Dagdeel 1: Volledig begrip rekenen en beoordelen van duurzaamheid
Waarom rekenen we aan duurzaamheid?

 • Kracht van kwalitatief
 • Kracht van kwantitatief
 • Waarom een focus op CO2 niet meer volstaat
 • Hoe verminderen we de milieu impact? Hoe effectief?

LCA

 • Doel en reikwijdte (ISO 14040-44)
 • De 5 levensfases (EN 15804)
 • Energie, materialen, emissies, afval en milieu effecten (De Bepalingsmethode)
 • Duurzaam, circulair, biobased, maatschappelijk verantwoord, klimaatneutraal?

LCA en MKI

 • Hoe verhouden LCA en MKI zich tot elkaar?
 • Hoe komt de MKI tot stand en wat beïnvloed deze?
 • Hoe controleer ik een MKI?

Duurzaamheid op het niveau van producten

 • Hoe wordt de duurzaamheid van producten berekend?
 • Waarom steeds meer producenten de MKI vermelden en verlagen

Dagdeel 2 Volledig begrip hoe het rekenen aan duurzaamheid, doelstellingen helpt te bereiken.

Trend in 2020: Hoe berekenen, kwantificeren, beoordelen en monitoren?

 • Hoe wordt de duurzaamheid van een project berekend?
 • DuboCalc, GPR gebouw, Nationale Milieu Database, CO2 Prestatieladder
 • Waarom begrip en kennis van LCA/MKI noodzakelijk is om te monitoren

De interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

 • Duurzaamheid als eis en gunningscriterium in een contract
 • De markt en leveranciers bewegen tot duurzame afwegingen
 • Case study 1, praktijkervaringen en geleerde lessen
 • Case study 2, praktijkervaringen en geleerde lessen

LCA / MKI in de praktijk brengen

 • Correcte inzet van LCA en MKI
 • Keuzes baseren op LCA en MKI
 • Anticipatie op Europese regelgeving en harmonisatie

Deel 3 (optioneel): Praktijkervaring opdoen (een dagdeel persoonlijke begeleiding)

De deelnemer zoekt een geschikt project in de eigen organisatie om LCA/MKI berekening te maken. U ontvangt hierbij een dagdeel ondersteuning op locatie van uw docent.

 

Trainingsruimte is geschikt om voldoende afstand te houden  in verband met Corona maatregelen

 

Docent
Uw docent is Paul Prinssen. Paul is partner bij EcoReview, gespecialiseerd in het opstellen van LCA en inpassing van duurzaamheidcriteria in aanbestedingen gerelateerd aan de civiele techniek en Grond- Weg- en Waterbouw. Ecoreview werkt samen met leveranciers, aannemers, gemeenten, waterschappen, provincies en kennisinstellingen. Paul heeft een wetenschappelijke achtergrond en als consultant bij Capgemini ervaring opgedaan met het faciliteren van verandering bij grote organisaties.

Praktische informatie
De training bestaat uit twee dagdelen van interactieve groepsbijeenkomsten en indien gewenst één individueel dagdeel één-op-één ondersteuning in uw eigen (werk-)omgeving

 • Minimaal 7, maximaal 12 deelnemers
 • training start om 12.30 uur met een lunch en eindigt om 16.30
 • U kunt alle digitale lesmaterialen downloaden en bewaren als naslagwerk voor eigen gebruik (op de materialen is copyright van toepassing)

Prijs
Uw investering voor deze interactieve training bedraagt €995,- excl btw:

 • deze prijs is all-in (lunch, catering, snacks en toegang tot de lesmaterialen)
 • €850,- excl. btw voor elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie
 • 10% korting voor de deelnemers/leden van BouwCirculair

Voor het optionele dagdeel begeleiding bij eigen organisatie is de prijs €750,- excl. btw

 

Vragen
Extra informatie? Mail PaulPrinssen@ecoreview.nl of bel 06-229 429 77

 

Data en Locatie

Volgende training staat geprogrammeerd op:

 • maandagmiddag 11 oktober en 1 november

De training vindt plaats bij is PEER! in Amersfoort.

 

Aanvraag informatie training